Маси за израмнување

Листа на маси за израмнување

Jubolin P-25 Fine

Фина внатрешна маса за израмнување за машинско нанесување

Jubolin P-50 Extra Fine

Фина внатрешна маса за израмнување за машинско нанесување

Jubolin Reparatur

Внатрешна маса за израмнување во туба

Jubolin Thermo

Топлотно изолациска внатрешна маса за израмнување

Juboglet

Внатрешна гипсана мaса за израмнување

Nivelin

Внатрешна маса за израмнување во прав

Elektrofix

Гипс за електроинсталатерски работи

Jubofloor 1-10

Тенкослојна подна маса за израмнување

Tlakolin

Саморазливна подна маса за израмнување

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk