Фасадни лепила и малтери за лепење

JUBIZOL Strong fix

Дополнително микроармирано цементно лепило

JUBIZOL Microair fix

Високо пареопропусен малтер за лепење со природно бела боја

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk