JUBOSAN C130

Бетонски фасаден кит

Опис

Jubosan C130 е наменет за фина обработка на бетонски површини. Се употребува како тенкослоен малтер во системот за санација на бетонски површини, при репродуцирање и крпење на бетонските елементи. Израмнетата површина се пребојува со боја за бетон непропусна за CO2 (Elakril). Може да најде примена кај:

  • фасади,
  • балкони, тераси и скали,
  • столбови и греди,
  • готови бетонски елементи,
  • пополнување крути споеви помеѓу бетонски елементи.

Својства

  • дава исклучителни резултати при санација;
  • едноставен е за нанесување,
  • за репродуцирање и крпење на бетонски површини;
  • израмнетата површина се пребојува со боја за бетон непропусна за CO2 (Elakril),
  • класа R 3 - SIST EN 1504-3: PCC малтер за конструкциски поправки.

Детали

Подготовка и нанесување 
ФанглаМистријаГлетаркаАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

2,0 kg/m2 за дебелина на нанос од 1mm.

Амбалажа

Вреќа 25 kg.

Документи

Својства 
CE EN 1504-3
m2
0 kg
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk