JUBIZOL EPS F Graphite - G2

Сив фасаден EPS со дупки

Опис

EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100

Плоча од експандиран полистирен (EPS) со додаток на графит, за изведба на топлотно-изолациски слојподебел од 20 cm. Се користи за топлинска изолација на контактни фасади при новоградби или за доизолирање на фасадни ѕидови.

Графитниот EPS е специфичен по вградените честички од графит кои ја одбиваат топлината како што огледалото ја одбива светлината и на тојначин значително го намалува преносот на топлината. Во споредба со белиот EPS топлотните карактеристики се подобрени за 20%. Помалата дебелина на фасадната обвивка на зградата е неопходна пред сe поради изгледот на надворешните и внатрешните полици, тераси, балкони....

Својства

 • за 20% подобар изолатор во однос на белиот EPS;
 • мала водовпивливост;
 • постојан и издржлив;
 • пареопропусен;
 • има добри механички својства кајпомали оптоварувања;
 • еколошки;
 • ја смалува можноста за настанување на површинска кондензација на внатрешните страни на фасадните ѕидови;
 • оптимална и економична топлотна заштита на надворешните ѕидови.

Предност при вградување

 • одлично се прифаќа за лепак и малтер;
 • димензиски стабилен;
 • едноставен за вградување;
 • не иритира и не се рони.

 

 

Детали

Технички податоци

 • ширина / должина: 50 / 100 cm;
 • 4дебелина на плочите: 4 до 30 cm;
 • коефициент на топлинска спроводливост λ: 0,032 W/mK;
 • коефициент на дифузиска отпорност на водена пареа μ: 10;
 • класа на запалливост (EN 13501-1): E , во JUBIZOL системот B-s1,d0;
 • водовпивливост < 2%;
 • цврстина на истегнување правоаголно на површината: 150 kPa.

 

Важно!

Изолациските плочи не смеат да бидат непосредно изложени на сончеви зраци. При лепење на изолациските плочи на површината задолжително е користење на заштитни завеси.

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Својства 
JUBIZOL - Energy saving system

JUBIZOL Engineering

Пристап
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk