JUBIZOL EPS F - W3

Бел фасаден EPS со засеци

Опис

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)70

Плоча од експандиран полистирен (EPS), за изведба на топлотно-изолациски слојподебел од 20 cm дебелина, кај новоградби како и за доизолирање на фасадни ѕидови.

Својства

 • одличен топлотен изолатор;
 • мала водовпивливост;
 • постојан и издржлив;
 • пареопропусен;
 • ја смалува можноста за настанување на површинска кондензација на внатрешните страни на фасадните ѕидови;
 • еколошки.

Предност при вградување

 • одлично се прифаќа за лепак и малтер;
 • димензиски стабилен;
 • едноставен за вградување;
 • не иритира и не се рони;
 • има добри механички својства кајпомали оптоварувања.

Детали

Технички податоци

 • ширина / должина: 50 / 100 cm;
 • дебелина на плочите: 20 до 30 cm;
 • коефициент на топлинска спроводливост λ: 0,039 W/mK;
 • коефициент на дифузиска отпорност на водена пареа μ: 20 –40;
 • класа на запалливост (EN 13501-1): E , во JUBIZOL системот B-s1,d0;
 • водовпивливост < 2%;
 • цврстина на истегнување правоаголно на површината: 150 kPa.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Својства 
JUBIZOL - Energy saving system

JUBIZOL Engineering

Пристап
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk