JUBIZOL елементи за вградување

Елементи за вградување

Опис и подрачје на употреба

JUBIZOL основна лента

 • се употребува за прецизно и едноставно поставување на изолациските плочи во права линија;
 • за прецизно прилагодување на вертикалната рамнина на фасадата;
 • поради откапниот раб, ја спречува можноста од протекување на вода од фасадните површини на делот на цоклето на фасадата;
 • овозможува прецизна изведба на откапен раб, а го зајакнува и работ на фасадата, на преодот од фасадната површина кон цоклето на фасадата;
 • ширините на ALU ОСНОВНАТА ЛЕТВА се: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm;
 • должина на летвата: 2,50 m.

JUBIZOL арматурна мрежичка

 • алкално постојана, пластифицирана стаклена мрежичка, која одговара на барањата ETAG 004;
 • при поголеми температурни или механички оптоварувања, се прави двојно армирање, а во нормални услови еднократно армирање со преклопи;
 • величина на отворите на мрежичката: 4-5mm x 4-5mm 4површинска тежина : 150 g/m2 во ролна од 50 m2, површинска тежина: 160 g/m2 во ролна од 50 m2;
 • се употребува на целата фасадна површина.

JUBIZOL PVC аголник со мрежичка

 

 

 • ALU аголен профил за армирање на агли од 90˚(надворешни и внатрешни агли);
 • овозможува формирање на прави агли на шпалетните и на надворешните агли;
 • ја спречува можноста од оштетување на надворешните агли на фасадата;
 • должина на аголниот профил: 2,5 m.

JUBIZOL флексибилен аголник

 • Флексибилен аголник со прицврстена алкално отпорна и пластифицирана стаклена мрежичка (VWS);
 • се употребува изработување на аглите, кои се помалку или повеќе со агол од 90°.

JUBIZOL шпалетен профил

 • за правење на споеви помеѓу прозорците и вратите со фасадата;
 • овозможува дихтување на фасадата во делот на прозорските рамки и рамките на вратите;
 • ја спречува можноста од натопување на споевите;
 • го следи растегнувањето на фасадата и спречува појава на пукнатини на споевите, поради еластичното дихтување;
 • овозможува: прецизна изведба на спојот, прави завршни линии и можност за привремено прицврстување на заштитната фолија за време на изработката на фасадата;
 • ширина на мрежичката: 100 mm, должина на профилот: 2,5 m.

 

JUBIZOL откапен профил

 

 • за правење на откапен раб, на преодите од вертикалните фасадни површини во хоризонтални;
 • спречува истекување на вода од фасадната површина на рамките на прозорците и вратите;
 • ширина на мрежичката: 100 mm, должина на профилот: 2,5 m.

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Дополнителни елементи за врадување во Jubizol фасадниот систем

 

Име на производ

Генеричко име на производот

Димензија

JUBIZOL ANCHOR PSV Сидро за прицврстување со завртка (pvc) 80 - 300
JUBIZOL EPS W CAP Ø70 Израмнувачки чеп (EPS ø70x17) white EPS Ø70X17
JUBIZOL EPS G CAP Ø70 Израмнувачки чеп (EPS ø70x17) graphite EPS Ø70X17
EJOT STR U 2G Сидро со завртка 115 - 455
EJOT H1 ECO Сидро со метален врв за забивање 95 - 295
EJOT STR H Сидро за дрвени подлоги со завртка 80 - 300
EJOT H3 Сидро со метален врв за забивање 75 - 235
EJOT TOOL STR 2GS Алат за прицврстување на сидрата  
EJOT STR CAP EPS WHITE Израмнувачки чеп (EPS ø65x15) white  
EJOT STR CAP EPS GRAY Израмнувачки чеп (EPS ø65x15) graphite  
EJOT STR CAP MW Израмнувачки чеп (mw ø65x15)  
EJOT STR EPS PLUG Полнилен чеп за сидро 2g  
EJOT SBL 140 PLUS Подложна плочка ø100 за mw  
EJOT SPIRAL Спирална завртка за прицврстување на фасада 5 kg на сидро
JUBIZOL EXPANSION TAPE Експандирачка трака за дихтување 15x6(5-10), 20x4(5-10)
JUBIZOL SEALING CORD Затворен профил од полиетиленска пена fi 8 - 30 mm
JUBIZOL BASE PROFILE CONNECTOR Профил за спојување на алуминиумски лајсни 30 mm
JUBIZOL SPACER Дистанцер за спојување на алуминиумски лајсни 2 mm - 15 mm
JUBIZOL WINDOW PROFILE STANDARD (špaletni) стандарден шпалетен профил ширина 6 mm
JUBIZOL WINDOW PROFILE 2D шпалетен профил 2D ширина 6 mm
JUBIZOL WINDOW PROFILE 3D шпалетен профил 3D ширина 6 mm
JUBIZOL DRIP PROFILE LIGHT Откапен профил light должина 2,5 m
JUBIZOL STOP PROFILE Стоп завршен профил должина 2,0 m, ширина 6 mm
JUBIZOL DILETATION E PROFILE Дилатациски профил E за дилатација на рамна фасада должина 2,5 m
JUBIZOL DILETATION V PROFILE Дилатациски профил V за дилатација на аголна фасада должина 2,1 m
JUBIZOL BALCONY PROFILE ALU Откапна летва за тераса сива, 2 m
JUBIZOL BALCONY PROFILE PVC - ENDING PVC l/d завршеток за АLU откапна летва за тераса сива, 2 m
JUBIZOL BALCONY PROFILE CONNECTION UNITS ALU елемент за спојување на откапни летви за тераса сив
JUBIZOL PRACTIC PVC PROFILE Долен профил praktik 2 и 2,5 m
JUBIZOL METAL ROOF-EDGE JOINT Фасаден спој за завршна плоча на стреата 2,5 m
JUBIZOL SHUTTER PROFILE Профил за ролетни 1,4 и 2,4 m
JUBIZOL SNAP-ON PROFILE Потисен профил за alu основна летва 2,5 m
JUBIZOL BRICK STENCIL Шаблон за фасадна цигла 103,5 x 88
JUBIZOL NATURAL STONE STENCIL Шаблон - природен камен 98,2 x 68,2
JUBIZOL STONE WALL STENCIL Шаблон - камен ѕид 103,5 x 89,5 cm

 

 

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk