Пријавување прекршоци во JUB Групацијата

Како дел од своите заложби на полето на етиката, интегритетот и транспарентноста, Групацијата ЈУБ на сите им обезбедува лесно достапен комуникациски канал за пријавување: несоодветно однесување или постапка, прекршување на законодавството, неисполнување на ЈУБ-овите обврски или прекршување на ЈУБ-овите интерните процедури и прописи. Со цел да се спречи и санкционира незаконското и/или неетичкото однесување во работењето на компаниите од Групацијата ЈУБ, ги повикуваме сите поединци (внатрешни и надворешни пријавувачи/свиркачи) кои се сомневаат дека има било какви неправилности или незаконско однесување во работењето на ЈУБ Групацијата или нејзините вработени да поднесат пријава.

Оваа веб-страница е наменета за сите пријавувачи/свиркачи, без разлика дали се вработени во JUB (постојани, привремени или случајни) или претставуваат други засегнати страни (добавувачи, деловни партнери, потрошувачи или кои било други поединци).

Најчесто поставувани прашања (FAQ)

Поднесувам пријава

 

Max upload size 2 MB.
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk