Системи на управување

Политиката на заштита на околината, здравјето и безбедноста е составен дел на деловната политика и организационата култура на претпријатието JUB. Квалитетот на производите и услугите и постојаното подобрување на процесите се помеѓу клучните стратешки определби на претпријатието. При реализирањето на овие определби не води интегриран систем на управување со стекнатите сертификати и стандарди.

ISO 9001: 2015

Во 1998 година компанијата JUB доби сертификат за Стандард на системот за управување со квалитет. Добиениот стандард значајно помогна кон ефикасно управување со процесите и кон обезбедување на квалитет на производите, а со тоа и кон зголемување на задоволството на нашите купувачи при користењето на нашите производи и услуги.

 

ISO 14001: 2004

Стандардот за заштита на околината ISO 14001 компанијата JUB го доби во 2001 година. Добиениот стандард значајно допринесе кон подигање на еколошката свест кај сите вработени, вклучувајќи го и највисокото раководство. Компанијата постојано се грижи за спречување или намалување на негативните влијанија врз околината. Секоја година во годишните планови и во плановите за развој ги вклучуваме и програмите за заштита на природата. Барањата на Законодавството ги исполнуваме во целост и се стремиме кон нивно постојано подобрување. Се трудиме и како поединци да допринесеме кон зачувување на природата.
 

OHSAS 18001: 2007

Стандардот за систем на управување со безбедност и заштита при работа го добивме во 2006 година. Грижата за безбедност и здравје на вработените е една од најважните  задачи во претпријатието. Безбедната и здрава работна средина го зголеми задоволството на вработените. Работниците се мотивирани сами да се грижат за својата безбедност и здравје при работата. Своите забелешки и сугестии им ги  соопштуваат на своите претпоставени, на инженерот за заштита при работа, или анонимно на својот управник.

ISO 50001: 2011

Стандардот за управување со енергија им помага на организациите да ги воспостават системите и процедурите потребни за подобрување на енергетската ефикасност.

ПРОГРАМА ЗА ОДГОВОРНО ОДНЕСУВАЊЕ

Кон Програмата за одговорно однесување пристапивме во 1999 година. Програмата за одговорно однесување е меѓународна доброволна иницијатива развиена и прифатена од страна на здружението на хемиската индустрија, со цел да се намалат негативните влијанија врз здравјето на вработените, да се подобри безбедноста при работа и влијанието на околината, како и вклучување на локалните заедници и нивната перцепција кон индустријата. Во рамки на одговорното однесување, ја зголемивме грижата за здравјето, безбедноста и животната средина, дополнително ги мотивиравме вработените за постојано усовршување и ја подобривме комуникацијата внатре и надвор од хемиската индустрија.

 

ISO 9001(pdf , 92.51 KB)
ISO 14001(pdf , 92.93 KB)
OHSAS 18001(pdf , 91.98 KB)
ISO 50001(pdf , 91.52 KB)
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk