Маси за израмнување

Листа на маси за израмнување

Jubolin Classic

Jubolin Classic

Внатрешна маса за израмнување

Jubolin P-25 Fine

Jubolin P-25 Fine

Фина внатрешна маса за израмнување за машинско нанесување

Jubolin P-50 Extra Fine

Jubolin P-50 Extra Fine

Фина внатрешна маса за израмнување за машинско нанесување

Jubolin Reparatur

Jubolin Reparatur

Внатрешна маса за израмнување во туба

Jubolin Thermo

Jubolin Thermo

Топлотно изолациска внатрешна маса за израмнување

JUBOGLET Universal 0-8

JUBOGLET Universal 0-8

Внатрешна гипсана мaса за израмнување

JUBOGLET Nivelin D

JUBOGLET Nivelin D

JUBOGLET Nivelin D

Дебелослојна маса за израмнување

JUBOGLET Hobby kit

JUBOGLET Hobby kit

Репаратурен кит

JUBOGLET Elektrofix

JUBOGLET Elektrofix

Гипс за електроинсталатерски работи

Jubofloor 1-10

Jubofloor 1-10

Тенкослојна подна маса за израмнување

JUBOGLET Classic 1-4

JUBOGLET Classic 1-4

JUBOGLET Classic 1-4

Внатрешна прашкаста маса за израмнување

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk