JUBIN Cleaner

Разредувач

Опис

Наменет е за одмастување на металните површини, разредување на алкидни емајли/лазури и чистење на алатот.

Детали

Амбалажа

Лименка 0,90 l

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Документи

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk