Подготовка на подлогата

JUBIZOL Unigrund

JUBIZOL Unigrund

Универзален основен премаз за декоративни малтери

REVITAL Primer New generation

REVITAL Primer New generation

Егализациски основен премаз за премостување микропукнатини

Vezakrilprimer

Vezakril primer

Vezakril primer

Груб основен премаз

Silicateprimer

Silicate primer

Silicate primer

Силикатен основен премаз

Silicone primer

Siliconeprimer

Siliconeprimer

Силиконски основен премаз

Jukol primer

Jukol primer

Jukol primer

Длабински основен премаз

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk