Вградување на детали при изведба на JUBIZOL фасада

Технички правилна и квалитетна изведба на деталите на фасадта, обезбедуваат најмала топлинска загуба, долг животен век и техничка безбедност.

Деталите се преглено наредени во табелата. Во секоја од колоните е наведено едно или повеќе можни решенија. Податоците можете да ги отпечатите или сочувате на вашиот компјутер.

 

1

Контакт на фасадата со темелите, плочата, во земја вкопаните делови од објектот

Отвори

2

Спој на фасадата со тераси или балкони

Отвори

3

Спој на фасадата со поткровје, спој со кровните стреи

Отвори

4

Аголни и шпалетни рабови на фасадните површини, контактните агли на фасадните површини со котвите на објектот

Отвори

5

Спој на фасадата со отворите за врати и прозори, со прозорските откапници и ролетни

Отвори

6

Вградување на табли и ѕидни светла, држачи за одводни цевки, држачи за балконски огради

Отвори

7

Спој на фасадата со кровните среи, спој на фасадата со таванот

Отвори

8

Дилатација на фасадата, спој на фасадниот топлотноизолациски систем со топлотно не изолираните ѕидови на соседните објекти

Отвори

 

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk