Правилник

 

Вид на прописот

Врска

Технички упатства: "Ефикасно користење на енергијата" TSG-1-004:2010

Отворете

Технички упатства: "Заштита од пожари во згради" TSG-1-001:2010

Отворете

 

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk