Системски решенија

Хидроизолација на потпорни и упорни бетонски ѕидови

Потпорните и упорните ѕидови имаат како функционална, така и естетска функција.

Хидроизолација во бањи и санитарни простории

Во бањи и санитарни простории, секојдневно е присутна водата, затоа е потребно овие простории соодветно да се...

Хидроизолација на балкони или тераси

Балконите и терасите се често составен дел од објектот, па затоа добро изведената хидроизолација на тие површини е...

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk