Заштита на бетон

Бетонот важи за најчесто употребуван материјал во градежништвото. Се употребува за градење на улици и водената инфрастуктура како и при градење на станбени објекти. Раширената употреба е резултат на неговите добри својства (долг животен век, физички и механички својства, лесна обработливост).

Во модерната архитектура бетонот е многу популарен како завршен слој, затоа што може да се изработи во различни форми, структура и бои. За бетонот да биде траен и функционален, потребно е соодветно да се заштити и негува.

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk