JUBIZOL Passive

Решение за херметичка градба

Опис

Систем JUBIZOL Passive

JUBIZOL PASSIVE е изведба на фасадата JUBIZOL, каде се дизајнирани и оптимизирани деталите за употреба во пасивни или ниско - енергетски градби. Овие стандардизирани детали се користат како помош на архитектите, инвеститорите и изведувачите, да без соодветните процедури, и соодветни пресметки ги конструираат проблематичните делови, со нивна употреба се добиваат херметички градби без ладни мостови. Системот е проверен и одобрен од страна на Passivhaus институтот ,како и од страна на конзорциумоѕ за пасивна куќа.  

Се користи за масивни градби кај индивидуални и повеќекатни семејни објекти, деловни и индустриски згради, како за новоградби (некои делови), за  санирање на постоечки згради. Изолациската облога во фасадниот топлинско изолацискиот систем JUBIZOL PASSIVE се плочи од графитен експандиран полиститен.  Пасивните изведби можат да се вградат во следните JUBIZOL фасадни системи:

    JUBIZOL STRONG
•    JUBIZOL PREMIUIM
•    JUBIZOL EPS 

Можен е избор на материјали, нивна употреба и правилна постапка на вградување, истите се опишани во системските листови наведени во JUBIZOL системите.

 

Изградба на пасивна куќа стандард

Пасивните градби можат да врадат во индивидуални куќи, стамбени згради, училишта, спортски сали, градинки.... Стандард пасивните градби не влијае на карактерот на објектот како и на големината на истиот. Високиот животен стандард при ваков вид на градба се достигнува со техничките мерки на изолацијата на објектот. Ова, со исклучок на вентилацијата, за враќање на топлината не бара ови компоненти, само е потребен поников пристап при класичните градби, затоа што тоа се бара е вклучување на различни дисциплини во рана фаза на планирање.  Кај ваквите пасивни градби се оптимизира термичата обвивка, за да се постигне помала топлинска загуба, при што сакаме да достигнеме опримална сончева добивка. Градбата мора да биде конструкциски релативно едноставна, функционална и пријатна за корисникот.  Во фаза на проектирање се предвидуваат сите активности и решенија за херметичка градба без топлински мостови. На овој начин се постигнува  многу ниска потрошувачка на енергијата за функционалност на објектот, zelo majhno rabo energije za delovanje stavbe, ова се користи за новоградби, изработени по постојните прописи, пониски за три до четири пати. Со оглед на сегашната просечна потрошувачка на енергија, станбениот фонд е намален за повеќе од десет пати. Ако при планирање на пасивната градба се занемари и само еден дел, или изградбата на објектот не е доволно квалитетна, објекот не ги исполнува строгите критериуми пропишани со стандарди и не ја нуди саканата удобност.

Топлински мостови во градежна пасивни стандард куќа

Топлинските мостови се места на надворешниот дел на објектот, каде топлинскиот отпор е значително помал од топлинскиот отпор на соседните делови на објектот.  Тоа значи дека на топлинските мостови во ѕимскиот период од внатрешниот дел, греењето на внатрешниот дел е значително зголемено. На таквото место, па температурата на внатрешната површина на обвивката на објектот се намалува, а следствено на тоа, постои ризик од површинска кондензација на пареа и појава на мувла.  Поради топлинските мостови, потребна е поголема ангажирана моќ за греење на внатрешниот дел од објектот. Топлинските мостови имаат големо влијание на потрошувачката на енергијата за греење и ладење, а и ја зголемуваат можноста за развој на штетни микроорганизми, затоа сакаме да се намали нивното влијание колку што е можно повеќе.

Основното правило кое е потребно за изградба на стандард пасивна градба, е конструирање на делови без ладни мостови,  бидејќи со тоа се штеди на потрошувачката на електрична енергија. Проверката ја прават ревизори за употрба на материјали кои се користат за изградба на пасивни стандард куќата Passivhaus, од институтот во Германија, кој, ако ги задоволува потребните стандарди издава потврда за пасивен објект.  

Детали

Изведени делови на JUBIZOL Passive

A3-02   

Надворешен ѕид и рамна стреа

A3-03

Надворешен ѕид и издадена стреа

A3-04

Надворешен ѕид и издадена стреа - челно

A3-05

Надворешен агол на надворешен ѕид 

A3-06

Внатрешен агол на надворешен ѕид 

A3-07

Контакт на внатрешниот ѕид со надворешен ѕид 

A3-08

Таванска плоча на надворешен ѕид 

A3-09

Надворешен ѕид на катна плоча

A3-10

Внатрешен ѕид на катна плоча

A3-11

Надворешен панел ѕид во подрумот - загреана просторија

A3-12

Надворешен панел ѕид во подрум - незагреана просторија

A3-12a

Надворешен панел ѕид - незагреана просторија

A43-13

Внатрешен панел ѕид - незагреана просторија 

A3-13a

Внатрешен панел ѕид - незагреана просторија

A3-14

Вградување прозор на надворешен ѕид - горен дел

A3-15

Вградување прозор на надворешен ѕид - страничен дел

A3-16

Вградување прозор на надворешен ѕид - тавански дел

A3-17

Вградување прозор на надворешен ѕид- рулет - горен делl

A3-18

Вградување прозор на надворешен ѕид - рулет - страничен дел

A3-19

Вградување прозор на надворешен ѕид - рулет - долен дел

A3-20

Вградување прозор на надворешен ѕид - ролетни - горен дел

A3-21

Вградување прозор на надворешен ѕид - ролетни - страничен дел

A3-22

Вградување прозор на надворешен ѕид - ролетни - долен дел

A3-23

Вградување на француски прозори на надворешен ѕид - излез - долен дел

 

Својства 
Passive House Institute
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk