Безбојни премази за дрво на водена основа

JUBIN Impregnacia

JUBIN Impregnacia

JUBIN Impregnacia

Биоциден импрегнатор за дрво

JUBIN Lasur

JUBIN Lasur

JUBIN Lasur

Проѕирен премаз за дрво

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk