Доизолација на фасада

Објекти без и со тенка изолација имаат големи топлински загуби. Инвестицијата се исплатува, со спроведување на реновирање за енергетска ефикасност, се добиваат значителни енергетски заштеди на објектот.

Проблем/решение

Најчесто користени системи - постапки и производи

Додатни појаснувања и препораки

Доизолација на фасада

Дезинфекција на заразените површини: по потреба површината се пере со млаз вода, и суви се премачкуваат со разреден  Algicid plus.

 

Основен премаз: по потреба Akril emulzija

 

Доизолација: На добро припремена подлога може да се вгради соодветен   JUBIZOL fasadеn sistem.

Дури и за доизолација на објекти може да се добијат грантови Еко Фонд.

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk