Санација на фасада по настаната поплава

Како да се санираат топлинско изолираните фасади после појава на поплава?

Одговор

Обично штетите кои настануваат од поплава се:

  • дамки или лупење на наносот од боја;
  • загаденост со нафта, фекалии или токсични и други опасни материи.

Начинот на санирање е зависен од видот и интензитетот на штетата. Повеќе за постапката за санација, можете да прочитате тука.

 

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk