JUB дооел Македонија

дту JUB дооел Скопје

бул. Јане Сандански бр.79 а-3

тел: 00389 2 24 54 027

факс: 00389 2 24 55 235

e-mai: jub@jub.com.mk

1000 Скопје

 

ЕМБР: 6088660

ДБ: 4030006585354

Жиро Сметка: 210-060886601-50

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk