Системски решенија

Боење на бетонски површини

За трајно решение при функционалност и изглед на бетонот, потребно е соодветно да се заштити.

Хидроизолација на потпорни и упорни бетонски ѕидови

Потпорните и упорните ѕидови имаат како функционална, така и естетска функција.

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk