Хидроизолација на потпорни и упорни бетонски ѕидови

Потпорните и упорните ѕидови имаат како функционална, така и естетска функција. Упорните ѕидови ги заштитуваат вкопаните ископи, а потпорните ѕидови ги заштитуваат, односно потпираат насипите. Со нивна помош ја задржуваме земјата од насипување или слегнување, а во исто време со нив може да се израмни теренот. Тие исто така имаат и декоративен изглед.

При самата градба често се случува да заборавиме да вградиме соодветна (хидро)изолација. Поради тоа, бетонот е изложен на атмосферски влијанија и на продирање на вода од позадината на ѕидот. Сето тоа предизвикува скратување на животниот век, неестетски изглед и оштетувања. Може да дојде и до кородирање и р’ѓосување, напукнување на бојата, отпаѓање на малтерот, излачување на соли на површината, како и појава на дамки и мевови.

Системските решенија  HYDROSOL Ви нудат квалитетно и трајно средување на хидроизолацијата.

Компоненти на системот

Нанос

Производ

1

Основен премаз: Jukol Primer

2

Хидроизолација: 3x нанос на  Hidrozol

3

Декоративна заштита: 2x боја за бетон Takril  или Elakril

Кај новоизградени потпорни ѕидови  значајно е хидроизолацијата да се вгради на обете страни од конструкцијата, а пак при санација, поради преголемите трошоци за откопување на земјата, ова најчесто не е применливо.

Сите поединости за вгардување на хидроизолација ви се достапни во брошурата.

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk