Компоненти на фасадата JUBIZOL

Шематски приказ на фасадниот систем

нанос

Компонента

1

Лепило за изолација

2

Изолациска плоча (плочи од експандиран или екструдиран полистирен, плочи или ламели од минерална волна)

3

Типли за прицврстување на изолацијата

4

Основен малтер (долен и горен нанос)

5

Мрежа за армирање

6

Основен премаз

7

Декоративен малтер

 

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk